เกี่ยวกับขอบเขตงานการบริหารจัดการ

1. งานให้คำปรึกษาบริหารและงานด้านกฏหมาย
2. งานด้านบัญชี การเงิน
3. งานโปรแกรมด้านบัญชี กาารเงิน
4. งานความปลอดภัยและจราจร
5. งานความสะอาด
6. งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
7. งานบุคคล
8. งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
9. งานทะเบียนและเอกสาร
10. งานการประชุม
https://www.richproperty.co.th/wp-content/uploads/2020/04/งานให้คำปรึกษาบริหารและงาานด้านกฏหมาย.jpg
1. งานให้คำปรึกษาบริหารและงานด้านกฏหมาย
 1. ดําเนินการให้คําแนะนําในงานบริหารและข้อติดขัดต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอาคารชุด และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ตรวจสอบให้คําแนะนํา จัดวางกฎระเบียบต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้แล้ว และหรือจัดการขึ้นใหม่ รวมทั้งให้คําแนะนําใน การจัดทํานิติกรรม สัญญาว่าจ้างต่างๆ ด้วยทีมงานบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชํานาญกว่า 20 ปี
 3. สนับสนุนงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใสและชัดเจนเพื่อความสงบสุขในการอยู่อาศัย
2. งานด้านบัญชี การเงิน
 1. ดําเนินการจัดวางรูปแบบระบบบัญชี การเงินของนิติบุคคลอาคารชุด บ้านจัดสรรและอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
 2. การจัดทํา ออกบิลแจ้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและบริการอื่นๆ จัดทําบัญชี การเงิน จัดทําสรุปรายรับ-รายจ่าย จัดทํางบดุลและควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือสมาชิกเจ้าของร่วมในที่ประชุมใหญ่
https://www.richproperty.co.th/wp-content/uploads/2020/04/งานด้านบัญชี-การเงิน.jpg
https://www.richproperty.co.th/wp-content/uploads/2020/04/งานโปรแกรมด้านบัชญี-การเงิน.jpg
3. งานโปรแกรมด้านบัญชี กาารเงิน
 1. บริษัทฯ นําโปรแกรมงานบัญชีมาใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชี การเงินท่ีเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันในด้าน ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะสามารถออกใบแจ้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและออกใบเสร็จรับเงินทันที
 2. สามารถตรวจสอบการชําระยอดค่าใช้จ่าย สรุปยอดค้างชําระได้ ตลอดเวลารวมทั้งการออกรายงานบัญชี ได้อย่างครบถ้วน
4. งานความปลอดภัยและจราจร

กําหนดมาตรการและระเบียบต่างๆ และการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย

https://www.richproperty.co.th/wp-content/uploads/2020/04/งานความปลอดภัยและจราจร.jpg
https://www.richproperty.co.th/wp-content/uploads/2020/04/งานความสะอาด.jpg
5. งานความสะอาด

จัดระบบควบคุมดูแลและตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีเป้าหมายให้อาคารสถานท่ี มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา

6. งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
 1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาลและปรับอากาศของอาคารให้อยู่ในสภาพปกติ
 2. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทํางานของผู้รับเหมาที่มีสัญญาจ้างการดูแลรักษาระบบเช่น ระบบลิฟต์ให้ปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้างการซ่อมแซมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบการรับสัญญาณทีวีและเสาอากาศรวมและระบบโทรศัพท์ภาย
  ในอาคารให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
 4. ดูแลระบบปั๊ม ระบบสระว่ายน้ําและปรับค่าน้ําให้ได้มาตรฐาน
 5. ดูแลระบบ Access Control ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติและควบคุมการจ่าย Card ให้แก่ผู้พักอาศัยตามที่กําหนดไว้ตามสัญญาซื้อ-ขาย
 6. ควบคุม ดูแลการทํางานของผู้รับเหมาตกแต่งห้องชุดให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
 7. ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพโครงสร้างของอาคารให้มีความสวยงามและทรงคุณค่าแม้จะมีการใช้งานมาหลายปี จัดทําแผนบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งภายในอาคารและมีการตรวจเช็คตามรอบระยะเวลาที่กําหนดอย่างสม่ำเสมอ
 8. จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน จัดทําประวัติเครื่องจักรต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการซ่อมแซมงานพื้นฐานทั่วไป และบํารุงรักษาให้เหมาะสมต่อการใช้งานและมีอายุการทํางานที่ยาวนานข้ึน
 9. จัดทําแผนงานและคู่มือการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนเช่น ไฟฟ้าดับ น้ําท่วม อัคคีภัยและแผ่นดินไหว
 10. จัดทําแนวทางการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช่จ่ายของนิติบุคคลฯ
 11. ให้คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะ ตลอดจนดําเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบงานวิศวกรรมอาคารตามความจําเป็น
https://www.richproperty.co.th/wp-content/uploads/2020/04/งานวิศวกรรมและและซ่อมบำรุง.jpg
https://www.richproperty.co.th/wp-content/uploads/2020/04/งานบุคคล.jpg
7. งานบุคคล
 1. จัดหาและคัดเลือกพนักงาน
 2. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าที่
 3. จัดการดูแลเรื่องงานสวัสดิการต่างๆ ตามนโยบายของนิติฯ หรือบริษัทฯ
8. งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
 1. แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับท่านเจ้าของร่วม
 2. แจ้งผลการดําเนินงานในแต่ละเดือนท่ีผ่านมา
 3. ประชาสัมพันธ์ในเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม
 4. จัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับอาคารชุด
https://www.richproperty.co.th/wp-content/uploads/2020/04/งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม.jpg
https://www.richproperty.co.th/wp-content/uploads/2020/04/งานทะเบียนและเอกสาร.jpg
9. งานทะเบียนและเอกสาร
 1. จัดระบบเอกสารให้เป็นระเบียบถูกต้อง
 2. ค้นหาหรือนําออกโดยมีระบบสต็อกอุปกรณ์เพื่อควบคุมการเบิกของพนักงานได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
10. งานการประชุม
 1. จัดประชุมคณะกรรมการฯ
 2. จัดประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
 3. โดยเน้นย้ำเรื่องการอยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อันดี
https://www.richproperty.co.th/wp-content/uploads/2020/04/งานการประชุม.jpg