ขอบเขต

การให้บริการ

ส่วนผู้ประกอบการ

 • จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด, หมู่บ้านจัดสรร
 • ร่างระเบียบ ข้อบังคับ
 • รับเรื่อง ประสานงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ
 • สร้างความเข้าใจมุมมองที่ดีระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย
 • ลดความขัดแย้งแก้ปัญหาที่เกิดจากข้อเรียกร้องจากผู้ซื้อ
 • จัดทำคู่มือ ขอบเขต หน้าที่ สิ่งพึงมี พึงได้ ให้ผู้ซื้อเข้าใจ

งานด้านกฎหมาย

 • ดูแล เรียกร้อง ปกป้อง รักษาประโยชน์ อันพึงมีพึงได้
 • ให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจการ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
 • เป็นตัวแทนเมื่อเกิดเหตุข้อพิพาทที่ต้องเรียกร้องต่อบุคคลภายนอก หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน
 • รวบรวมจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของร่วม,สมาชิก ให้เป็นไปตาม พรบ.

งานบริหารจัดการทั่วไป

 • จัดประชุมใหญ่สามัญ,วิสามัญ,คณะกรรมการ
 • จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ตามประเพณีวัฒนธรรม
 • จัดให้มีระบบบัญชี การเงิน ตรวจสอบรายรับรายจ่าย
 • จัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชี
 • จัดให้มีแอพพลิเคชั่นรับพัสดุ ไปรษณีย์,จองการใช้ห้อง สันทนาการต่างๆ
 • จัดทำและนำส่งรายงานตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกเดือน
 • จัดให้มีการตรวจสอบอาคาร
 • จัดทำและยื่นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ปีละสองครั้ง

งานด้านวิศวกรรม

 • บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมต่างๆ ให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันและพัฒนา
 • ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประปา ลิฟต์ สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณโทรทัศน์ทุกวัน
 • จัดทำรายงานประจำเดือนเสนอคณะกรรมการ
 • จัดทำประวัติ ข้อมูล ทะเบียนเครื่องจักร ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อบันทึกผล ลดความเสียง
 • กรณีรับมอบงานจากโครงการ ตรวจสอบระบบวิศวกรรม ประกอบอาคาร ระบบวิศวกรรมโครงสร้างถนน พื้นที่สีเขียว ระบบบ่อบำบัดระบบแสงสว่าง ระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และอื่นๆ

งานด้านบัญชี การเงิน แจ้งหนี้

 • จัดทำใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
 • ติดตามทวงถามเมื่อเจ้าของร่วม สมาชิก มียอดค้างชำระ
 • จัดทำหนังสืออายัดการจำหน่ายจ่ายโอน
 • จัดทำหนังสือยื่นบุริมสิทธิ์
 • จัดทำแฟ้มค่าใช้จ่ายประจำเดือน
 • จัดทำงบกระแสเงินสดประจำเดือน
 • จัดทำงบการเงินประจำปี

งานด้านธุรการ

 • จัดเก็บเอกสารเพื่อให้สะดวกในการค้นหา
 • ทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการต่างๆ

 • ประชาสัมพันธ์ ประกาศ รวมถึงข่าวสารต่างๆ ให้กับเจ้าของร่วม และสมาชิกได้รับทราบ เป็นประจำ
 • จัดกิจกรรมสัมพันธ์ ตามนโยบายของกรรมการ

งานบุคคล

 • คัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับหน่วยงาน
 • ฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ทำไมถึงต้องเลือกริช ?

ท่านเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?

รู้สึกได้รับบริการไม่คุ้มกับค่าส่วนกลางที่จ่ายไป

จัดเก็บค่าส่วนกลางไม่ได้

ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต้องขึ้นค่าส่วนกลาง

โครงการไม่แก้ไขงานDefect

พนักงานทุจริตยักยอก

เจ้าหน้าที่นิติฯ ไม่มีคุณภาพ

เกิดความแตกแยกในหมู่กรรมการและเจ้าของร่วม

ระบบรักษาความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพ

สวนต้นไม้ขาดการดูแล

จัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส

ไม่ฟังเสียงข้อเสนอแนะของลูกบ้าน

เพิกเฉยต่อปัญหา

ส่วนกลางชำรุดทรุดโทรม

ปล่อยขาย/เช่าได้ยาก

ห้องข้างเคียงสูบบุหรี่รบกวนการพักอาศัย

ที่จอดรถไม่เป็นระเบียบ

มีการรุกล้ำพื้นที่ส่วนกลาง

ตรวจวัดคุณภาพน้ำไม่ผ่าน